Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Bonemo, a.s. pro Apartmány Bavory

(dále jen „VOP“)

 1. Čl. 1 - Úvodní ustanovení
  • 1.1. Tyto VOP upravují vztahy mezi Provozovatelem, Objednatelem a Klientem.
 2. Čl. 2 - Výkladová ustanovení
  • 2.1. „Provozovatelem“ se rozumí obchodní společnost Apartmány Bavory s.r.o., se sídlem Bavory u Mikulova, Bavory 138, PSČ 692 01, IČ 06205275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100703.
  • 2.2. „Objednatelem“ se rozumí osoba, se kterou Provozovatel uzavírá smlouvu o poskytnutí Služeb (dále jen „Smlouva“), respektive osoba, která provádí platbu zálohy na služby.
  • 2.3. „Klientem“ se rozumí fyzická osoba, která je ubytována nebo která přímo využívá Doplňkové Služby. Objednatel může být zároveň Klientem.
  • 2.4. „Smlouvou“ se rozumí smlouva, na základě které se Provozovatel zavazuje poskytnout Objednateli nebo Klientovi Služby a Objednatel se zavazuje Služby odebrat a zaplatit Provozovateli ve lhůtě specifikované v těchto VOP cenu.
  • 2.5. „Službami“ se rozumí:
   a) „Ubytovací služby“ – Provozovatel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo Klientovi přechodně ubytování na ujednanou dobu v Ubytovacím zařízení.
   b) „Doplňkové služby“ - akceptuje-li Provozovatel objednávku Doplňkových služeb (v případě dostatečné kapacity Doplňkových služeb), zavazuje se v souvislosti s Ubytovacími službami ubytovat v Ubytovacím zařízení zvíře, vypůjčit dětskou postýlku a/nebo vypůjčit venkovní gril. Doplňkové služby nemohou být poskytnuty samostatně, poskytují se vždy spolu s Ubytovacími službami specifikovanými v písm. a) tohoto odstavce.
  • 2.6. „Ubytovacím zařízením“ se rozumí Apartmány Bavory (Orlí hnízdo) umístěné na adrese Bavory 138, 692 01 Bavory, telefonické spojení: (+420) 737 246 500, e-mailové spojení: info@degustacni-salon.cz.
 3. Čl. 3 - Uzavření Smlouvy
  • 3.1. Smlouva je uzavřena akceptací Objednávky (resp. Rezervace) Objednatele ze strany Provozovatele dle odst. 5.1. těchto VOP.
 4. Čl. 4 - Objednávka (rezervace Služeb)
  • 4.1. Objednatel objednává Služby vyplněním a odesláním Rezervačního formuláře. Rezervační formulář je umístěn na webových stránkách Provozovatele: http://www.apartmany-bavory.cz/rezervace. Provozovatel Objednateli neprodleně potvrdí obdržení objednávky e-mailovou zprávou.
  • 4.2. Objednatel je povinen vyplnit v Rezervačním formuláři tyto povinné údaje:
   a) identifikační údaje Objednatele
   u Fyzické osoby:    Jméno, Příjmení, E-mailové a Telefonické spojení
   u Firmy navíc i:    IČ (DIČ), Ulice, Město, PSČ

   b) počet klientů ve členění: Dospělí (15 let a starší), Děti od 3 do15 let, Děti do 3 let
   c) dobu ubytování – den zahájení a ukončení ubytování
   d) druh a rozsah Služeb – Ubytovací služby nebo také Doplňkové služby, počet apartmánů/pokojů, výběr apartmánu/pokoje
   e) prohlášení, že Objednatel byl seznámen se zněním těchto VOP, s těmito VOP souhlasí a zavazuje se je dodržovat
   f) prohlášení, že Objednatel dává Provozovateli odesláním Rezervačního formuláře souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Čl. 12 těchto VOP a že byl informován a poučen podle Čl. 12 těchto VOP.

   Pro zjednodušení procesu nástupu k ubytování (Check-in) je Objednateli doporučeno vyplnit v Rezervačním formuláři také tyto nepovinné údaje:
   a) datum narození, bydliště, a číslo dokladu jednotlivých Klientů (Občanský Průkaz/ID Card, Pas/Passport nebo Rodné Číslo)
   b) v případě, že Objednatel vyplňuje nepovinné údaje, je povinen vyplnit prohlášení, že dává Provozovateli odesláním Rezervačního formuláře souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Čl. 12 těchto VOP a že byl informován a poučen podle Čl. 12 těchto VOP.
  • 4.3. Do doby odeslání Rezervačního formuláře může Objednatel opravovat v neomezeném rozsahu chyby vzniklé při zadávání dat.
  • 4.4. Objednatel je povinen uhradit zálohu ve výši 30 % ceny Ubytovacích služeb. Výše zálohy se automaticky objeví v Rezervačním formuláři po vyplnění údajů specifikovaných v odst. 4.2. těchto VOP. Objednatel je povinen uhradit zálohu nejpozději do 5 pracovních dní ode dne odeslání Rezervačního formuláře. Zálohu je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet Provozovatele uvedený v Zálohové faktuře (nutno použít uvedený variabilní symbol /č.rezervace/) nebo platební kartou prostřednictvím služby GoPay. Záloha je uhrazena připsáním hrazené částky na účet Provozovatele. Záloha na Doplňkové služby se nehradí, doplňkové služby se platí samostatně.
  • 4.5. V případě, že Objednatel neuhradí zálohu ve lhůtě a způsobem specifikovaným v odst. 4.4. těchto VOP a ze strany Provozvatele dojde ke stornování Objednávky (Rezervace), je Objednatel povinen uhradit Provozovateli storno poplatek specifikovaný v odst. 7.3. těchto VOP.
 5. Čl. 5 - Akceptace
  • 5.1. Provozovatel odešle Objednateli e-mailovou zprávu o akceptaci objednávky Objednatele poté, co bude na jeho účet připsána záloha specifikovaná v odst. 4.4. těchto VOP.
 6. Čl. 6 - Cena Služeb a platební podmínky
  • 6.1. Cena Služeb je specifikována v Ceníku Provozovatele, který tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP. Cena Služeb se automaticky objeví v Rezervačním formuláři po vyplnění údajů specifikovaných v odst. 4.2. těchto VOP.
  • 6.2. Cena Ubytovacích služeb zahrnuje: lůžkoviny a parkování ve vymezených venkovních prostorách Ubytovacího zařízení. Cena Ubytovacích služeb nezahrnuje snídani ani jakýkoliv druh pojištění.
  • 6.3. Provozovatel není plátcem DPH. Změny tohoto stavu se řídí příslušnými pravními předpisy, v případě změny výše DPH se k ceně Služeb doúčtovává DPH ve výši dle platných právních předpisů.
  • 6.4. Záloha na cenu Služeb je hrazena způsobem a ve lhůtě dle odst. 4.4. této smlouvy a v případě uzavření Smlouvy tvoří první část ceny Služeb. Druhou část ceny Služeb se Objednatel zavazuje uhradit Provozovateli nejpozději při příjezdu (tj. v den zahájení ubytování) v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty na účet Provozovatele. V případě, že druhá část ceny není v lhůtě specifikované v tomto odstavci uhrazena, je Provozovatel oprávněn Klientovi Služby neposkytnout a Objednatel se zavazuje uhradit storno poplatek ve výši specifikované v odst. 7.8. těchto VOP.
  • 6.5. Provozovatel je oprávněn požadovat při příjezdu (nebo i v průběhu ubytování) po Objednateli úhradu (složení) kauce v maximální výši 5.000,- Kč k zajištění nároku Provozovatele na náhradu případné škody nebo její části způsobené Klientem v průběhu ubytování. V případě, že Klient nezpůsobí v průběhu ubytování Provozovateli škodu, je Provozovatel povinen Objednateli kauci při ukončení pobytu vrátit. V Případě, že Klient způsobí Provozovateli v průběhu ubytování škodu, je Provozovatel oprávněn započítat svůj nárok na náhradu škody nebo její části proti nároku Objednatele na vrácení kauce. Převyšuje-li výše škody uhrazenou kauci, je Objednatel povinen uhradit Provozovateli na základě faktury Provozovatele nedoplatek škody. V případě, že kauce není v lhůtě specifikované v tomto odstavci uhrazena, je Provozovatel oprávněn Klientovi Služby neposkytnout a Objednatel se zavazuje uhradit storno poplatek ve výši specifikované v odst. 7.8. těchto VOP. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli způsobenou škodu i v případě, že Provozovatel nevyužije svého práva na úhradu (složení) kauce. Škoda se hradí na základě faktury Provozovatele.
 7. Čl. 7 - Storno podmínky
  • 7.1. Objednatel je oprávněn Ubytovací služby před zahájením ubytování zrušit, písemnou formou prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu Provozovatele: info@degustacni-salon.cz . Zrušením Ubytovacích služeb se zrušují také Doplňkové služby. Zrušení Doplňkových služeb bez současného zrušení Ubytovacích služeb se považuje za změnu Smlouvy dle čl. 8 těchto VOP, s tím, že za toto zrušení není Provozovatelem účtován storno poplatek.
  • 7.2. Storno 0 % více jak 2 měsíce před zahájením ubytování
   S ohledem na skutečnost, že Provozovatel rezervuje Ubytovací služby Objednateli a nemůže je proto nabízet dalším osobám, je oprávněn požadovat po Objednateli uhrazení storno poplatku, s výjimkou případu, že Objednatel zruší Ubytovací služby ve lhůtě delší než dva měsíce před sjednaným dnem zahájení ubytování.
  • 7.3. Storno 10 % 2 měsíce - 1 měsíc před zahájením ubytování
   V případě, že Objednatel zruší Ubytovací služby ve lhůtě od dvou měsíců (včetně) do jednoho měsíce před sjednaným dnem zahájení ubytování, je povinen uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši 10 % ze sjednané ceny Ubytovacích služeb včetně DPH.
  • 7.4. Storno 20 % 1 měsíc - 2 týdny před zahájením ubytování
   V případě, že Objednatel zruší Ubytovací služby ve lhůtě od jednoho měsíce (včetně) do dvou týdnů před sjednaným dnem zahájení ubytování, je povinen uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši 20 % ze sjednané ceny Ubytovacích služeb včetně DPH.
  • 7.5. Storno 30 % 2 týdny - 1 týden před zahájením ubytování
   V případě, že Objednatel zruší Ubytovací služby ve lhůtě od dvou týdnů (včetně) do jednoho týdne před sjednaným dnem zahájení ubytování, je povinen uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši 30 % ze sjednané ceny Ubytovacích služeb včetně DPH.
  • 7.6. Storno 50 % 1 týden - 2 dny před zahájením ubytování
   V případě, že Objednatel zruší Ubytovací služby ve lhůtě od jednoho týdne (včetně) do dvou dnů před sjednaným dnem zahájení ubytování, je povinen Provozovateli uhradit storno poplatek ve výši 50 % ze sjednané ceny Ubytovacích služeb včetně DPH.
  • 7.7. Storno 90 % 2 dny - zahájení ubytování
   V případě, že Objednatel zruší Ubytovací služby ve lhůtě od dvou dnů (včetně) do dne zahájení ubytování, je povinen uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši 90 % ze sjednané ceny Ubytovacích služeb včetně DPH.
  • 7.8. Storno 90 % nenastoupí k ubytování
   V případě že Klient ubytování nezahájí (nenastoupí k ubytování), je Objednatel povinen uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši 90 % ze sjednané ceny Ubytovacích služeb včetně DPH.
  • 7.9. Provozovatel započte svoji pohledávku na úhradu storno poplatku na pohledávku Objednatele na vrácení uhrazené zálohy (první části ceny Služeb). Případný přeplatek Provozovatel vrátí bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla záloha uhrazena. V případě, že byla záloha uhrazena platební kartou, vrací se přeplatek prostřednictvím služby GoPay. Transakční náklady spojené s vrácením zálohy hradí Objednatel. V případě, že částka odpovídající storno poplatku převyšuje částku odpovídající uhrazené záloze (první části ceny Služeb), je Objednatel povinen uhradit Provozovateli nedoplatek ve lhůtě sedmi dnů ode dne odeslání faktury Provozovatele.
 8. Čl. 8 - Změna Smlouvy
  • 8.1. Objednatel je oprávněn navrhnout změnu Smlouvy, kterou se rozumí změna počtu Klientů a dalších údajů specifikovaných v odst. 4.2. písm. c) a/nebo d) těchto VOP, nejpozději do třicátého dne před sjednaným dnem zahájení ubytování. Provozovatel není povinen ke změně Smlouvy přistoupit.
  • 8.2. Storno 20 % změna rozsahu služeb
   V případě, že Objednatel navrhne změnu Smlouvy dle odst. 8.1. těchto VOP ve lhůtě třiceti dnů před sjednaným dnem zahájení ubytování a Provozovatel ke změně Smlouvy přistoupí, je Provozovatel oprávněn požadovat po Objednateli storno poplatek ve výši 20 % z částky odpovídající rozdílu mezi sjednanou cenou Služeb a cenou Služeb vyčíslenou po změně Smlouvy dle tohoto odstavce.
  • 8.3. Storno 100 % snížení rozsahu služeb
   V případě, že Objednatel odebere Služby v rozsahu, který je omezenější než rozsah sjednaných Služeb ( např. nižší počet Klientů, nižší počet apartmánů/pokojů, odběr levnějšího apartmánu/pokoje, kratší doba ubytování) je Provozovatel oprávněn požadovat po Objednateli storno poplatek ve výši 100 % z částky odpovídající rozdílu mezi sjednanou cenou Služeb a cenou Služeb vyčíslenou po změně Smlouvy dle tohoto odstavce, resp. při snížení rozsahu objednaných služeb v průběhu ubytování, Provozovatel peníze Objednateli ani Klientům nevrací.
  • 8.4. Provozovatel je oprávněn navrhnout změnu Smlouvy, kterou se rozumí změna počtu Klientů a dalších údajů specifikovaných v odst. 4.2. písm. c) a/nebo d) těchto VOP. V případě, že Objednatel se změnou Smlouvy nesouhlasí, je oprávněn odstoupit od Smlouvy dle odst. 11.2. těchto VOP do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu Provozovatel změnu smlouvy navrhne. V případě, že Objednatel svoje právo na odstoupení od Smlouvy ve stanovené lhůtě nevyužije, hledí se na jeho jednání tak, že se změnou Smlouvy souhlasí.
 9. Čl. 9 - Práva a povinnosti smluvních stran
  • 9.1. Provozovatel odevzdá Klientovi prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovacího zařízení (ubytovací prostor) ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
  • 9.2. Klient má právo užívat ubytovací prostor a využívat služby s ubytováním spojené.
  • 9.3. Klient užívá ubytovací prostor a přijímá služby s ubytováním spojené řádně. Klient je povinen dodržovat Ubytovací řád, který je k dispozici na webových stránkách Provozovatele a nebo jej lze vyžádat v Ubytovacím zařízení.
  • 9.4. Klient není oprávněn provádět v ubytovacím prostoru žádné změny.
  • 9.5. Není-li s Provozovatelem dohodnuto jinak, rozumí se časem zahájení ubytování doba od 16:00 hod. do 18:00 hod. sjednaného dne zahájení ubytování, časem ukončení ubytování se rozumí doba do 11:00 hod. sjednaného dne ukončení ubytování. Objednatel (může delegovat na Klienty) se zavazuje oznámit Provozovateli informaci o přesné době příjezdu Klienta(ů) nejpozději den před zahájením ubytování na tel. +420 / 737 246 500. V případě porušení tohoto závazku bere Objednatel na vědomí, že Klient(i) bude ubytován podle aktuálních časových možností Provozovatele. Objednatel se zavazuje informovat Provozovatele neprodleně na předmětném telefonním číslo i o případných zpožděních nebo změnách příjezdu Klienta(ů).
  • 9.6. V případě, že některý z Klientů porušuje povinnosti dle Smlouvy a/nebo těchto VOP, může být z dalšího využívání Služeb vyloučen. Provozovatel má v takovém případě kromě práva na úhradu způsobené škody i právo na paušální náhradu škody vzniklé předčasným ukončením využívání Služeb ze strany Klienta ve výši odpovídající 100 % ceny neodebraných Služeb.
 10. Čl. 10 - Reklamace Služeb
  • 10.1. Služba má vadu, neodpovídá-li Smlouvě.
  • 10.2. Objednatel má právo reklamovat vadu Služby bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nepozději však do 3 dnů ode dne ukončení ubytování.
  • 10.3. Objednatel má právo na odstranění vady nebo slevu z ceny Služeb.
 11. Čl. 11 - Ukončení Smlouvy a odstoupení od Smlouvy
  • 11.1. Provozovatel a Objednatel jsou oprávnění ukončit Smlouvu dohodou.
  • 11.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě porušení povinnosti Provozovatele specifikované v odst. 9.1. a/nebo 9.2. těchto VOP nebo v případě návrhu Provozovatele na změnu Smlouvy dle odst. 8.4. těchto VOP.
  • 11.3. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nebo Klient porušuje svoje povinnosti dle Smlouvy a/nebo těchto VOP a/nebo v případě, že Objednatel neuhradí druhou část ceny Služeb dle odst. 6.4. a/nebo kauci dle odst. 6.5. těchto VOP. Provozovatel má právo na paušální náhradu škody vzniklé předčasným ukončením Smlouvy ve výši odpovídající 100 % ceny neodebraných Služeb.
  • 11.4. Objednatel nemůže v souladu s ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy podle § 1829 až 1836 občanského zákoníku.
  • 11.5. Provozovatel a Objednatel dohodou vylučují použití ustanovení § 2330 a § 2331 občanského zákoníku.
 12. Čl. 12 - Ochrana osobních údajů
  • 12.1. Objednatel – fyzická osoba uděluje Provozovateli jakožto správci v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení, data narození, bydliště nebo názvu, sídla a identifikačního čísla a e-mailového a telefonického spojení za účelem plnění Smlouvy a povinností dle těchto VOP. Poskytnutí osobního údaje je dobrovolné. Tyto osobní údaje budou zpracovány Provozovatelem za účelem plnění povinností dle Smlouvy a těchto VOP a za účelem zasílání obchodních sdělení dle čl. 13 těchto VOP. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Objednatel může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat na webových stránkách Provozovatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu 10 let. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, data narození, bydliště nebo názvu, sídla a identifikačního čísla a e-mailového a telefonického spojení manuálně v písemné formě či automatizovaně v elektronické formě. Zpracovávat osobní údaje bude Provozovatel. Provozovatel nezpřístupní osobní údaje třetím osobám, s výjimkou plnění povinnosti stanovené právními předpisy. Objednatel má právo prostřednictvím e-nailu požádat o přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva specifikovaná v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (právo žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů a právo žádat správce nebo zpracovatele o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů).
 13. Čl. 13 - Obchodní sdělení, cookies
  • 13.1. Objednatel souhlasí s tím, že je mu Provozovatel oprávněn zasílat na jeho e-mailovou adresu obchodní sdělení a informace o produktech a/nebo službách Provozovatele.
  • 13.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači.
 14. Čl. 14 - Změna VOP
  • 14.1. Provozovatel je oprávněn tyto VOP dle potřeby měnit. Na již uzavřenou Smlouvu se použijí VOP účinné ke dni uzavření Smlouvy.
 15. Čl. 15 - Závěrečná ustanovení
  • 15.1. Právní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem. Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, použijí se na právní vztahy dle těchto VOP obecně závazné právní předpisy, zejména občanský zákoník.
  • 15.2. Platné znění VOP je v českém jazyce.
  • 15.3. V případě sporu jsou pravomocné české soudy.
  • 15.4. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce je rovněž dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele. Česká obchodní inspekce postupuje podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.
  • 15.5. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 1.3.2017

Přílohy: 2
/ Uvedené přílohy jsou k dispozici na webových stránkách Provozovatele či na vyžádání v Ubytovacím zařízení/

Kontakty


Apartmány Bavory
Bavory 138
692 01 Bavory 138


mobil: +420 737 246 500
info@degustacni-salon.cz

Odběr newsletteru


Přihlašte se pro odběr našich akcí
Přihlásit k odběru

Přihlásit k odběru